Polityka Prywatności

1. Administratorem Państwa danych jest Spółka: Copyekspert s.c. Andrzej Cieślik, Paweł Keler (dalej copyekspert). Nasza siedziba mieści się we Wrocławiu przy ul. Skarżyńskiego 1.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę o kontakt pod adresem biuro@copyekspert.pl, Tel. 71 349 70 94 lub pod adresem Wrocław 54-530 ul. Skarżyńskiego 1.
3. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów)
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: zawarcie i wykonanie umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO), wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego (art.6 ust. 1c RODO), udzielone przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1a RODO) lub tzw. uzasadniony prawnie interes polegający na promowaniu naszej oferty – marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1f RODO). Będziemy automatycznie przetwarzać Państwa dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakie produkty lub usługi są dla Państwa interesujące. Dzięki temu nasza komunikacja będzie dla Państwa ciekawsza i bardziej wartościowa.
5. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
- dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
- dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
- dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
- dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług (np. o usługach copyekspert, z których korzystali Państwo wcześniej).
6. Dane zbieramy za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych.
7. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
8. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
- W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
* dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
* wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
* zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
* statystycznych i archiwizacyjnych.
10. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
11. Mają Państwo prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz uaktualnienia,
- do przenoszenia danych,
- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe składać można mailem biuro@copyekspert.pl lub na adres copyekspert ul. Skarżyńskiego 1, 54-530 Wrocław
12. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
13. Mają Państwo prawo do wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Scroll to top